Propozycje tematów prac licencjackich i magisterskich

Zakład Biochemii

Zespół prof. Olejniczaka

Przykładowe tematy prac licencjackich

 1. Przygotowanie konstruktów reporterowych do badań regulacji translacji białek błonowych przez niekodujące RNA bakterii
 2. Klonowanie, nadekspresja i oczyszczanie bakteryjnych białek opiekuńczych

Przykładowe tematy prac magisterskich

 1. Mechanizm działania niekodujących RNA bakterii w regulacji translacji mRNA wybranych genów reporterowych u E.coli

Zespół prof. Tomaszewskiej

Stres oksydacyjny i działanie systemu antyoksydacyjnego w roślinach narażonych na stres biotyczny lub abiotyczn

 1. Antyoksydacyjny system ochrony w roślinie hiperakumulujacej w warunkach stresu wywołanego metalami ciężkimi
 2. Generowanie reaktywnych form tlenu i funkcjonowanie enzymatycznego systemu antyoksydacyjnego w stresie abiotycznym
 3. Generowanie tlenku azotu w komórkach roślinnych a antyoksydacyjny system obronnego.

System glutationowo-fitochelatynowy jako element mechanizmu detoksykacyjnego w roślinach poddanych ekspozycji na czynniki stresowe 

 1. Indukcja ekspresji genów białek zaangażowanych w detoksykację metali ciężkich w roślinach
 2. Obecność bakterii promujących wzrost a poziom białek zaangażowanych w odpowiedź na stres oksydacyjny wywołany metalami ciężkimi
 3. Badanie ekotoksykologiczne herbicydowych cieczy jonowych poprzez wybrane testy.

Wykorzystanie chelatorów biodegradowalnych i mikroorganizmów dla fitoekstrakcji wspomaganej

 1. Badanie drogi transportu korzeń-liść jonów cynku w roślinach uprawnych
 2. Podwyższenie odporności na stres abiotyczny przez inokulację bakteriami wspomagającymi wzrost
 3. Zwiększenie mobilności metali przez suplementację kwasem nitrylotrioctowym i bakteryjnymi surfaktantami

Zakład Bioenergetyki

Prace licencjackie (III rok):

 1. Oksydaza alternatywna mitochondriów grzybów jako cel działań grzybobójczych (dr Andrzej Woyda-Płoszczyca, praca teoretyczna, temat obsadzony)
 2. Ekspresja białka rozprzęgającego z Acanthamoeba castellanii (AcUCP) w szczepie drożdży S. cerevisiae z brakiem dysmutazy ponadtlenkowej 1 lub 2 (dr Nina Antos-Krzemińska, 2 projekty praktyczne, obsadzone).
 3. Rola mitochondriów w patomechanizmie choroby Parkinsona (dr Małgorzata Wojtkowska, praca teoretyczna, temat obsadzony).
 4. Wpływ znacznika auksotroficznego LEU2 na przeżywalność komórek drożdżowego modelu choroby Huntingtona (mgr Daria Grobys/prof. Hanna Kmita, praca eksperymentalna, temat obsadzony).
 5. Detekcja ekspresji izoform ludzkiego białka VDAC w komórkach drożdżowego modelu choroby Huntingtona metodą „Western blot” (mgr Daria Grobys/prof. Hanna Kmita, praca eksperymentalna, temat obsadzony).
 6. Wybrany temat okołomitochondrialny (prof. Wiesława Jarmuszkiewicz, praca teoretyczna, miejsce wolne)
 7. Nadekspresja CuZnSOD w komórkach drożdży Saccharomyces cerevisiae  pozbawionych funkcjonalnego białka VDAC1 (prof. Hanna Kmita)

Prace magisterskie (IV rok):

 1. Ocena stanu funkcjonalnego mitochondriów u przedstawicieli niesporczaków podlegających anhydrobiozie (dr Andonis Karachitos/prof. Hanna Kmita, temat zajęty).
 2. Konstrukcja i charakterystyka cech fenotypowych szczepu kontrolnego w drożdżowym modelu choroby Huntingtona (dr Andonis Karachitos/prof. Hanna Kmita, temat zajęty).
 3. Konsekwencje ekspresji białka rozprzęgającego z Acanthamoeba castellanii (AcUCP) w szczepie drożdży S. cerevisiae z brakiem dysmutazy ponadtlenkowej 1 lub 2 (dr Nina Antos-Krzemińska, miejsce wolne).
 4. Farmakologiczna regulacja działania mitochondrialnej kinazy NADPK (dr Andrzej Woyda-Płoszczyca, temat obsadzony).

Zakład Biotechnologii

Tematyka prac magisterskich

 1. Poznawanie roli białek wchodzących w skład chromatynowych kompleksów białkowych
 2. Ewolucja wybranego chromatynowego kompleksu białkowego

Tematyka prac licencjackich

 1. Ocena i perspektywy stosowania odmian transgenicznych w rolnictwie
 2. Nowe zastosowania technologii CRISPR-Cas9

Zespół dr hab. Piotra Ziółkowskiego

Prace Magisterskie lub licencjackie

 1. Edycja genomu przy wykorzystaniu techniki CRISPR/Cas9 do pozyskania mutantów w genach związanych z rekombinacją mejotyczną
 2. Uzyskanie mutantów dla wybranych genów związanych z regulacją transkrypcji na poziomie chromatyny i ich analiza fenotypowa
 3. Mapowanie czynników kontrolujących częstość rekombinacji mejotycznej u Arabidopsis thaliana
 4. ATM/ATR-zależna regulacja tworzenia programowanych pęknięć dwuniciowych DNA podczas mejozy
 5. Antyrekombinacyjna funkcja genów systemu MMR (mismatch repair)

Zespół dr hab. Agnieszki Ludwików

Prace magisterskie

 1. Mechanizmy degradacji kinazy kaskady MAP- MAPKKK18 przez proteasom 26S
 2. Rola modyfikacji potranslacyjnych w regulacji stabilności białek
 3. Charakterystyka procesu formowania łańcuchów poliubikwitynowych
 4. Identyfikacja i analiza miejsc sumoilacji syntazy ACC7
 5. Analiza funkcji kaskady kinazy MAPKKK18 w regulacji rozwoju aparatów szparkowych
 6. Projektowanie inhibitorów dla roślinnych fosfataz białkowych typu 2C
 7. Badanie specyficzności  hamowania aktywności katalitycznej homologicznych fosfataz białkowych grupy A przez ich potencjalne inhibitory

Zakład Ekspresji Genów

Prof. dr hab. Janusz Bujnicki, bioinformatyka

Tematy prac licencjackich:

 1. Zastosowanie potencjałów statystycznych do modelowania struktur kompleksów białkowych
 2. Rozbudowa narzędzia do wizualizacji zgodności modeli kompleksów makromolekularnych z więzami doświadczalnymi

Tematy prac magisterskich:

 1. Rozwój i zastosowanie metod komputerowego modelowania struktur kompleksów białek i kwasów nukleinowych

Prof. dr hab. Borys Wrobel, bioinformatyka

Tematy prac licencjackich:

 1. Rozbudowa oprogramowania do ewolucji sztucznych sieci genowych kontrolujacych animaty
 2. Stworzenie oprogramowania pozwalającego na analizę czynności elektrycznej mięśni
 3. Stworzenie oprogramowania pozwalającego na analizę sieci społecznościowych

Tematy prac magisterskich:

 1. Wykorzystanie sztucznych sieci genowych w robotyce ewolucyjnej
 2. Wykorzystanie analizy czynności elektrycznej mięśni w rehabilitacji
 3. Zastosowanie analizy sieci złożonych w badaniach społecznych

Jan Brezovsky, Bioinformatics

 1. Development of automated prediction work-flow for discovery of cognate substrates of enzymes. (BSci and/or MSci)
 2. Enabling the discovery of ligand-transport pathways in proteins without available structures via homology modeling. (BSci and/or MSci)
 3. Use of approximative dynamics methods to identify relevant ligand-transport pathways in proteins. . (BSci and/or MSci)

Grupa prof Zofii Szweykowskiej-Kulińskiej

Tematy prac licencjackich:

 1. Analiza profilu eskresji genów kodujących czynniki transkrypcyjne SPL u rozdzielnopłciowego watrobowca M. polymorpha.

Tematy prac magisterskich:

 1. Analiza ekspresji krótkich peptydów kodowanych w rejonach 5’UTR genów kodujących czynniki transkrypcyjne SPL u wątrobowca M.
 2. Identyfikacja i analiza potencjalnych miejsc metylacji kierowanych przez mikroRNA w jęczmieniu.
 3. Nowe elementy genetyczne odpowiedzi ziemniaka na stres suszy.
 4. Rola jęczmiennych mikroRNA z rodziny MIR444 w rozwoju rośliny i odpowiedzi na stresy abiotyczne

Grupa prof. Artura Jarmołowskiego

Tematy prac magisterskich:

 1. Rola Ago1 w regulacji alternatywnego splicingu i kontranskrypcyjnej biogenezy mikroRNA A.thaliana
 2. Dialog maszynerii splicingowej i poliadenylacyjnej w regulacji biogenezy mikroRNA A.thaliana.
 3. Rola białka Hyl1w regulacji transkrypcji genów mirkoRNA i białek A.thaliana

Grupa dzielona prof. dr hab. Izabela Makałowska/Zofia Szweykowska-Kulińska

Dr Katarzyna Raczyńska

 1. Poszukiwanie nowych funkcji białek kompleksu U7 snRNP: Lsm10 i Lsm11 w komórkach ludzkich.

Grupa prof. Małgorzaty Borowiak

Prace magisterskie/licencjackie:

 1. Mechanizm ekspansji komórek progenitorowych in vitro.
 2. Rola lncRNA w pluripotencji
 3. Indukowany światłem system ekspresji genów w procesie różnicowania in vitro

Praca magisterska pod opieką Zofii Szweykowskiej-Kulińskiej i Izabeli Makałowskiej

 1. Rola mir535 i noduliny w kształtowaniu odporności jabłoni na zarazę ogniową.

Zakład Biologii Obliczeniowej

 1. Program do przewidywania genów uzyskanych na drodze horyzontalnego transferu.
 2. Identyfikacja genów uzyskanych na drodze horyzontalnego transferu u chorobotwórczych bakterii z rodzaju Staphylococcus.
 3. Program do identyfikacji genów ortologicznych
 4. Identyfikacja domen białkowych o wysokim stopniu zróżnicowania sekwencji.
 5. Poszukiwanie małych niekodujących RNA powstających z innych klas RNA
 6. Analiza struktur drugorzędowych RNA w oparciu o dane z wyso-koprzepustowego próbkowania transkryptomu
 7. Elementy T-box w genomach bakteryjnych
 8. Identyfikacja sekwencje 5S rRNA-podobnych w sekwencjach genomowych
 9. Heterogenność 5S rRNA Eukaryota
 10. Identyfikacja genów rybosomalnych RNA 5.8S
 11. Organizacja genów tRNA bakterii
 12. Adnotacja tRNA w oparciu o sekwencjonowanie wysoko-przepustowe i analizy obliczeniowe
 13. Zmiany mikrotranskryptomu na różnych etapach rozwoju oraz w odpowiedzi na stres u roślin.
 14. Wpływ mutacji elementów szklaku biogenezy RNA na zmiany w występowaniu małych niekodujących RNA.

Zakład Biologii Molekularnej i Komórkowej

Przykładowe tematy prac licencjackich

 1. Analiza lokalizacji wybranych receptorów błonowych w genetycznym tle mutantów w genach podjednostek kompleksu gamma-sekretazy
 2. Udział kompleksu gamma-sekretazy w regulacji endocytozy zwierzęcych receptorów błonowych
 3. Udział kompleksu gamma-sekretazy w regulacji intensywności endocytozy.
 4. Wysokorozdzielcze techniki mikroskopowe.
 5. Regulacja biogenezy mitochondriów roślin wyższych podczas niedoboru wody
 6. Dehydryny i białka podobne do dehydryn w organellach roślin wyższych
 7. Transformacja genetyczna organelli- osiągnięcia i perspektywy
 8. Biogeneza proteomu i transkryptomu mitochondriów roślinnych w warunkach stresu abiotycznego
 9. Biologia molekularna organelli- najnowsze trendy metodyczne
 10. Rola biomechaniki w rozwoju roślin.
 11. Szybkie przekazywanie sygnałów w roślinach na duże odległości.

Przykładowe tematy prac magisterskich

 1. Dynamika procesu endocytozy znanych receptorów roślinnych w genetycznym tle mutantów w genach podjednostek kompleksu gamma-sekretazy
 2. Analiza oddziaływań międzybiałkowych w obrębie kompleksu egzocyst i sieci cytoszkieletu w komórkach roślinnych (FLIM-FRET).
 3. Analiza aktywności katalitycznej nukleaz ameby Acanthamoeba castellanii
 4. Lokalizacja tkankowa wybranych roślinnych nukleaz S1/P1
 5. Izolacja cDNA kodującego wybrane białka podobne do dehydryn kalafiora
 6. Analiza akumulacji wybranych białek mitochondrialnych kalafiora oraz kodujących je transkryptów w warunkach stresu suszy
 7. Analiza kolokalizacji białek RbohD i GLR z wykorzystaniem metod mikroskopowych.
 8. Lokalne zmiany w stężeniu auksyn w topoli pod wpływem czynników fizycznych.
 9. Przyżyciowa obserwacja zmian w stężeniu cytoplazmatycznych jonów wapnia.

Zakład Genetyki Molekularnej Człowieka

Proszę pytać w Zakładzie