Celem naszego zespołu badawczego jest integracja różnych poziomów regulacji ekspresji genów – chromatyny, transkrypcji i obróbki RNA. W centrum naszego zainteresowania są końce genów. Chcemy zrozumieć podstawowe mechanizmy kiedy i jak proces transkrypcji się kończy (terminuje), jak również w jaki sposób zaburzenia terminacji przyczyniają się do chorób człowieka. Szczególnie istotna w kontekście patologicznym okazuje się przedwczesna terminacja, zwana też atenuacją transkrypcji. Od dawna było wiadomo, że przedwczesna terminacja jest ważnym mechanizmem regulatorowym u bakterii i drożdży, ale było to przeoczone u ludzi i zwierząt. My oraz inni wykazaliśmy niedawno, że przedwczesna terminacja jest częstym wydarzeniem genomowym u metazoa. Ma ona również znaczenie medyczne, w szczególności w przypadku raka. Nasze podejście badawcze bazuje na genomice oraz transkryptomice, w połączeniu z biologią molekularną, biochemią i proteomiką. Korzystamy z modeli raka oraz róźnicowania się neuronów w ssaczych kulturach komórkowych. Wykorzystujemy zarówno metody doświadczalne, jak również komputerowe.
Nasz zespół rozrasta się, zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu.

Publikacje w PubMedzie LINKED IN TWITTER Strona domowa