RNA Salon Poznań jest inicjatywną poznańskich badaczy RNA z Wydziału Biologii UAM i Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN.

Celem Salonu jest organizacja wykładów i spotkań naukowych poświęconych badaniom nad RNA, dzięki którym organizatorzy chcą inspirować młodych naukowców i pokazać im szeroki zakres badań nad RNA. Celem spotkań jest również umożliwienie wymiany informacji i dyskusji naukowej pomiędzy badaczami z różnych ośrodków naukowych oraz ułatwienie nawiązywania współpracy naukowej.

RNA Salon Poznań jest wspierany przez RNA Society i firma Lexogen.

Jesteśmy otwarci na sugestie interesujących wykładów.
Propozycje wydarzeń RNA Salon Poznań odbywających się w UAM Poznań proszę kierować do dr. hab. Doroty Raczyńskiej, doracz@amu.edu.pl

Zobacz również IChB RNA Salon website